Zbliża się termin wpłaty za zezwolenie na sprzedaż alkoholu

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on telegram
Share on whatsapp

Wydział Spraw Administracyjnych przypomina przedsiębiorcom prowadzącym sprzedaż napojów alkoholowych, że 31 maja 2020 r. mija termin  dokonania wpłaty II raty opłaty rocznej za korzystanie z zezwoleń w roku bieżącym.

Zbliża się termin wpłaty za zezwolenie na sprzedaż alkoholu

Fot. fot. Lotus Head / freeimages.com

Niedokonanie opłaty przez przedsiębiorców prowadzących sprzedaż alkoholu na podstawie zezwoleń wydanych w Gminie Miejskiej Kraków w terminie – niezależnie od przyczyn – skutkuje naliczeniem opłaty dodatkowej lub wygaśnięciem zezwolenia.

Obecnie obowiązujące przepisy prawa nie przewidują żadnych odstępstw od obowiązku wniesienia opłaty za korzystanie w 2020 r. z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

Terminy wskazane w ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (II rata – do 31 maja i III rata – do 30 września) są obowiązujące.

W przypadku niedokonania opłaty w wysokości i terminie wskazanym w ustawie można jeszcze dopełnić tej czynności w terminie 30 kolejnych dni wraz
z jednoczesnym wniesieniem dodatkowej opłaty w wysokości stanowiącej 30% opłaty należnej za korzystanie z zezwoleń w danym roku kalendarzowym.

Informacji na temat opłat udziela Referat Obrotu Napojami Alkoholowymi pod numerami telefonów: 12 616 9304 do 9307, 9310, 9322, 9190 i 9122.

Należność można uiścić w kasach urzędu (gotówką lub kartą), a także bezgotówkowo na rachunek Urzędu w PKO BP:

90 1020 2892 0000 5802 0590 0990

z adnotacją „opłata za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż alkoholu”, podając jednocześnie numer teczki.

https://cityon.pl/krakow

Zostaw komentarz