Więcej miejsc pochówku na krakowskich cmentarzach

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on telegram
Share on whatsapp

Podczas środowej sesji radni zajmują się tematem zwiększenia liczby miejsc pochówku na dwóch cmentarzach komunalnych: Prądnik Czerwony i Grębałów. Rozszerzenie istniejących nekropolii pozwoli w przeciągu kilku lat na utworzenie ok. 7 tys. nowych nagrobków i 560 nisz urnowych, z możliwością zwiększenia ich liczby w kolejnych etapach inwestycji.

Więcej miejsc pochówku na krakowskich cmentarzach

Fot. Paweł Krawczyk/krakow.pl

Cmentarz Prądnik Czerwony zajmuje obecnie teren o powierzchni 41,7 ha. Na poszerzenie cmentarza łącznie przeznaczono 9-hektarową działkę. Obecnie planowane jest przystąpienie do realizacji II etapu poszerzenia, które obejmować będzie teren o powierzchni ok. 4,7 ha.

Rozszerzenie cmentarza o powierzchnię o tę działkę pozwoli na utworzenie około 4 tys. tradycyjnych miejsc grzebalnych oraz 310 nisz urnowych.

Na tym terenie zostanie wybudowana infrastruktura, w tym sieć wodociągowa, ciągi komunikacyjne, mur kolumbaryjny, oświetlenie, toaleta, kwatery grzebalne i mała architektura. Cały teren zostanie zagospodarowany zielenią, bowiem zgodnie z przepisami cmentarze projektuje się i utrzymuje jako tereny o założeniu parkowym. Ponadto, istotnym elementem kosztowym przedsięwzięcia są roboty rozbiórkowe istniejącej zabudowy oraz sieci.

Inwestycja obejmie dodatkowo również wykonanie tzw. skweru pamięci, oświetlenia oraz doposażenie w zieleń zagospodarowanego już na cmentarz terenu o powierzchni ok. 4,3 ha.

Łączny koszt wykonania robót wynosi 17,6 mln zł. Realizacja inwestycji planowana jest w latach 2020-2023.

Z kolei cmentarz Grębałów zajmuje obecnie teren o powierzchni 23,7 ha. Na poszerzenie cmentarza przeznaczona została 3,5-hektarowa działka.

Rozszerzenie cmentarza o ten teren pozwoli na utworzenie ok. 3 tys. tradycyjnych miejsc grzebalnych oraz 250 nisz urnowych.

W celu rozpoczęcia inwestycji konieczne jest w pierwszej kolejności opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej i na jej podstawie uzyskanie pozwolenia na budowę.

Budowa cmentarza obejmuje wykonane robót ziemnych, pełnej infrastruktury w postaci sieci wodociągowej, kanalizacji opadowej, oświetlenia, ciągów komunikacyjnych, kwater grzebalnych, kolumbariów, toalety, małej architektury, jak również zagospodarowania terenu zielenią. Nie przewiduje się rozbiórki istniejącego na tym terenie nasypu kolejowego, ale jego zagospodarowanie.

Przewidywane wydatki na realizację tego zadania wynoszą ok. 11,2 mln złotych, i są to wyłącznie koszty szacunkowe. Dokładna wartość inwestycji zostanie określona dopiero na podstawie kosztorysu inwestorskiego, stanowiącego element dokumentacji projektowej. Realizację zaplanowano na lata 2020-2025.

Istotnym elementem tego przedsięwzięcia, w związku z silną degradacją infrastruktury na terenie istniejącego cmentarza, jest jej modernizacja, obejmująca wymianę sieci wodociągowej, budowę kanalizacji opadowej oraz modernizację alejek cmentarnych. Koszt inwestycji w tym zakresie zostanie określony na podstawie opracowanej w przyszłości dokumentacji.

W celu rozpoczęcia inwestycji konieczny jest wykup części terenu. Postępowanie w tym zakresie prowadzone jest przez Wydział Skarbu UMK.

https://cityon.pl/krakow

Zostaw komentarz